Двоичное дерево поиска (BST) — Вставка

Để вставить một узел в BST, chúng ta cần tuân thủ 4 quy tắc sau:

 • Các узел mới luôn được chèn vào leaf node.
 • Bắt đầu từ node root và gọi đệ quy cho đến khi pointer left, hoặc right == null.
 • Nếu value của node hiện tại nhỏ hơn value của node mới, thì chuyển sang node bên phải của node hiện tại, còn lại chuyển sang node bên trái.
 • Nếu node hiện tại là null, hãy insert node mới đó bằng cách gán node hiện tại = node mới
<script>

// javascript program to demonstrate insert 
// operation in binary search tree
// BST node
class Node
{
  constructor()
  {
    this.key = 0;
    this.left = null;
    this.right = null;
  }
};

// Utility function to create a new node
function newNode(data)
{
  var temp = new Node();
  temp.key = data;
  temp.left = null;
  temp.right = null;
  return temp;
}

// A utility function to insert a new
// Node with given key in BST
function insert(root, key)
{

  // Create a new Node containing
  // the new element
  var newnode = newNode(key);

  // Pointer to start traversing from root and
  // traverses downward path to search
  // where the new node to be inserted
  var x = root;

  // Pointer y maintains the trailing
  // pointer of x
  var y = null;

  while (x != null)
  {
    y = x;
    if (key < x.key)
      x = x.left;
    else
      x = x.right;
  }

  // If the root is null i.e the tree is empty
  // The new node is the root node
  if (y == null)
    y = newnode;

  // If the new key is less than the leaf node key
  // Assign the new node to be its left child
  else if (key < y.key)
    y.left = newnode;

  // else assign the new node its right child
  else
    y.right = newnode;

  // Returns the pointer where the
  // new node is inserted
  return y;
}

// A utility function to do inorder
// traversal of BST
function Inorder(root)
{
  if (root == null)
    return;
  else
  {
    Inorder(root.left);
    document.write( root.key +" ");
    Inorder(root.right);
  }
}

// Driver code
/* Let us create following BST
    50
  / 
  30 70
  / / 
20 40 60 80 */
var root = null;
root = insert(root, 50);
insert(root, 30);
insert(root, 20);
insert(root, 40);
insert(root, 70);
insert(root, 60);
insert(root, 80);
// Print inorder traversal of the BST
Inorder(root);

// This code is contributed by itsok.
</script>
Вход в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Вывод

Оцените статью
devanswers.ru
Добавить комментарий